TÉLÉCHARGER BAIBOLY PDF GRATUIT


Pour consulter le contenu de la bible, il suffit d'accéder à l'onglet «Baiboly», de choisir le livre, Baiboly & Fihirana Protestanta est à télécharger gratuitement. A la fois distractif qu'éducatif mlgsofte® fanorona implémente le jeu de stratégie malagasy "fanorona" dans son esprit [ ] Se jouant à deux ce n'est pas en. x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue fois. Taille du Ny Baiboly - (Tenin'Andriamanitra).pdf (PDF, Mo).

Nom: BAIBOLY PDF GRATUIT
Format:Fichier D’archive ()
Version:Nouvelle
Licence:Libre (*Pour usage personnel)
Système d’exploitation: Android. Windows XP/7/10. iOS. MacOS.
Taille:58.47 MB

TÉLÉCHARGER BAIBOLY PDF GRATUIT

Ce document au format PDF 1. La présente page de téléchargement du fichier a été vue fois. Taille du document: Fichiers publics: Ny Baiboly - Tenin'Andriamanitra. Ary ny fanahin'Andriamanitra nanomba tambonin'ny rano. Misia mazava; dia nisy mazava.

L'application Baiboly & Fihirana pour terminaux Android, c'est déjà plus de utilisateurs Ouvrez le fichier téléchargé, puis faites «INSTALLER». téléchargement baiboly & fihirana android, baiboly & fihirana android, baiboly & fihirana android téléchargement gratuit. rabanim.info · rabanim.info rabanim.info

Ny vehivavy izay nomenao ho namako, izy no nanome ahy ny voankazo, ka dia nihinana aho. Inona izao nataonao izao? Dia hoy ravehivavy: Ny menarana no namitaka ahy, ka dia nihinana aho.

Satria nanao izany ianao, koa amin'ny biby fiompy rehetra sy ny bibi-dia rehetra dia ianao no voaozona: Hahabe dia hahabe ny fahorianao Aho, indrindra fa raha manan'anaka ianao; ary fahoriana no hiterahanao zanaka; ary ny vadinao no hianteheran'ny fanirianao, ka izy no hanapaka anao.

Satria efa nihaino ny feon'ny vadinao ianao, ka nihinananao ny hazo, izay nandrarako anao hoe: Aza ihinananao izany, dia voaozona ny tany noho izay nataonao; fahoriana no hihinanao ny vokany amin'ny andro rehetra hiainanao.

Indro, ny olona efa tonga tahaka ny anankiray amintsika ka hahalala ny tsara sy ny ratsy; ary ankehitriny, andrao haninjitra ny tànany izy ka hakany koa ny hazon'aina, ary hohaniny, ka ho velona mandrakizay izy; 23 ka dia nesorin'i Jehovah Andriamanitra tamin'ny saha Edena izy hiasa ny tany izay nanalana azy. Efa nahazo zazalahy tamin'i Jehovah aho.

Ary Abela dia mpiandry ondry, fa Kaina kosa mpiasa tany. Ary Jehovah nankasitraka an'i Abela mbamin'ny fanatiny; 5 fa Kaina mbamin'ny fanatiny kosa tsy mba nankasitrahany. Dia tezitra indrindra Kaina, sady nanjombona ny tarehiny. Nahoana no tezitra ianao? Ary nahoana no manjombona ny tarehinao? Fa raha tsy tsara toetra kosa ianao, dia mamitsaka eo am-baravarana ny ota; ary ianao no kendren'ny faniriany, kanefa ianao no tokony hanapaka azy.

Aiza Abela rahalahinao? Fa hoy izy: Asa; moa mpitandrina ny rahalahiko va aho? Inona no nataonao? Ny feon'ny ran'ny rahalahinao mitaraina amiko avy amin'ny tany. Lehibe ny valin'ny heloko mihoatra noho izay zakako. Noho izany na iza na iza hamono an'i Kaina, dia hovaliana fito eny izy. Ary Jehovah nanao famantarana ho an'i Kaina; mba tsy hisy hamono azy izay rehetra hahita azy. Ry Ada sy Zila ô, mihainoa ny feoko; Ry vadin'i Lameka, mitandrema ny teniko: Efa namono lehilahy aho noho ny feriko, Ary tovolahy noho ny faharatrako.

Tamin'ny andro namoronan'Andriamanitra ny olona dia tahaka ny tarehin'Andriamanitra no nanaovany azy; 2 lahy sy vavy no namoronany azy; dia nitahy azy Izy ka nanao ny anarany hoe Adama tamin'ny andro namoronany azy. Ity no hampionona antsika amin'ny asantsika sy ny fisasaran'ny tanantsika noho ny tany izay voaozon'i Jehovah. Chapitre 6 1 [Noa sy ny Safo-drano] Ary raha vao nihamaro ny olona tambonin'ny tany ka teraka zazavavy maro, 2 dia hitan'ny zanak'Andriamanitra fa tsara tarehy ny zanakavavin'ny olona; ka dia nifidy vady ho azy tamin'izy rehetra araka izay tiany izy.

Tsy mba hanapaka mandrakariva ao amin'ny olona ny Fanahiko, fa amin'ny faniavany dia nofo izy; nefa ho roa-polo amby zato taona ny androny.

Haringako tsy hisy ambonin'ny tany ny olona izay noforoniko, hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy sy ny biby mandady na mikisaka mbamin'ny voro-manidina; fa manenina Aho noho ny nanaovako azy. Noa dia lehilahy marina sady tsy nisy tsiny teo amin'ny olona niara-belona taminy; eny, niara-nandeha tamin'Andriamanitra Noa.

Ny faran'ny nofo rehetra efa mby eto anatrehako, satria efa heni-doza ny tany noho ny amin'olona, ka, indro, efa handringana azy mbamin'ny tany Aho. Chapitre 7 1 Ary hoy Jehovah tamin'i Noa: Midira ao anatin'ny sambo-fiara ianao mbamin'ny ankohonanao rehetra, satria ianao no hitako fa marina eo anatrehako amin'izao olona miara-belona aminao izao. Chapitre 8 1 Ary Andriamanitra nahatsiaro an'i Noa mbamin'ny bibi-dia rehetra ary ny biby fiompy rehetra, izay niaranitoetra taminy tao anatin'ny sambo-fiara; ary Andriamanitra nampandeha rivotra eran'ny tany, ka dia nihena ny rano.

Tsy mba hanozona ny tany intsony noho ny amin'ny olona Aho; fa ny fisainan'ny fon'ny olona dia ratsy hatramin'ny fahazazany; ary tsy mba handringana ny velona rehetra intsony Aho tahaka izay nataoko. Chapitre 9 1 Ary Andriamanitra nitso-drano an'i Noa sy ny zanany hoe; Maroa fara sy mihabetsaha ary mamenoa ny tany. Izao no famantarana ny fanekena izay ataoko ho amiko sy ho aminareo mbamin'ny zava-manan'aina rehetra eo aminareo hatramin'ny taranaka fara mandimby: Izany no famantarana ny fanekena izay naoriko ho amiko sy ho amin'ny nofo rehetra ambonin'ny tany.

Ho voaozona anie Kanana; Ho tena andevon'ny rahalahiny izy. Samy niteraka zazalahy avy izy taorian'ny safo-drano. Tahaka an'i Nimroda, mpihaza mahery eo anatrehan'i Jehovah. Chapitre 11 1 [Ny nanaovan'ny olona ilay tilikambo tao Babela, sy ny nanorokoroan'Andriamanitra ny fitenin'ny olona] Ary ny tany rehetra dia iray fanononana sy iray fiteny. Andeha isika hanao biriky ka handotra azy tsara. Ary ny biriky na taony solombato, ary ny asfalta nataony solon-drihitra. Andeha isika hanao tanàna sy tilikambo ho antsika, ka ny tampony hahatakatra ny lanitra, dia hanao izay hahazoantsika laza, fandrao hiely eny ambonin'ny tany rehetra isika.

Indro, iray foko ny olona, sady iray fanononana izy rehetra, ary ity vao fiandohan'ny hataony; koa izao dia tsy hisy azo sakanana na inona na inona izay saintsaininy hatao.

Rehefa zato taona Sema, dia niteraka an'i Arpaksada izy roa taona taorian'ny safo-drano. Mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny tranon'ny rainao hankany amin'ny tany izay hasehoko anao; 2 dia hahatonga anao ho firenena lehibe Aho sady hitahy anao sy hahalehibe ny anaranao; ary ho fitahiana tokoa ianao; 3 ary hitahy izay manisy soa anao Aho, fa hanozona izay manozona anao; ary aminao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany.

Ary efa dimy amby fito-polo taona Abrama, raha niala tao Harana izy. Ary ny Kananita no tompon-tany tany Kanana fahizay. Ny taranakao no homeko ity tany ity. Dia nanorina alitara teo izy ho an'i Jehovah Izay niseho taminy.

Indro, fantatro fa vehivavy tsara tarehy ianao, 12 ka, raha hitan'ny Egyptiana, dia hataony hoe: Vadiny io; ka hovonoiny aho, fa ianao kosa hovelominy. Inona izao nataonao tamiko izao? Nahoana no tsy nambaranao tamiko fa vadinao izy? Anabaviko izy? Chapitre 13 1 [Ny nisarahan'i Abrama sy Lota, ary ny teny fikasana nataon'Andriamanitra tamin'i Abrama] Ary Abrama dia niakatra niala tany Egypta, dia izy sy ny vadiny mbamin'ny fananany rehetra, ary Lota koa niaraka taminy, ho any amin'ny tany atsimo.

Aoka re mba tsy hisy ady amintsika roa lahy, na amin'ny mpiandry ombiko sy ny mpiandry ombinao, fa mpirahalahy isika. Atopazy ny masonao, ka hatramin'ity tany itoeranao ity dia mitazana mianavaratra sy mianatsimo ary miantsinanana sy miankandrefana; 15 fa ny tany rehetra izay tazanao dia homeko anao sy ny taranakao mandrakizay. Hotahin'Andriamanitra Avo indrindra anie Abrama, dia Andriamanitra Izay nahary ny lanitra sy ny tany; 20 Ary isaorana anie Andriamanitra Avo Indrindra, Izay efa nanolotra ny fahavalonao teo an-tananao.

Dia nomen'i Abrama azy ny ampahafolon'ny zavatra rehetra. Omeo ahy ny olona, fa ny fananana ento ihany ho anao. Izaho efa nanangan-tanana tamin'i Jehovah, Andriamanitra Avo Indrindra, Izay nahary ny lanitra sy ny tany, 23 fa tsy handray na taretra na fehin-kapa aza amin'izay rehetra mety ho anao andrao hataonao hoe: Izaho no nampanan-karena an'i Abrama , 24 afa-tsy izay efa nohanin'ny zatovo sy ny anjaran'ny olona izay niaraka tamiko, dia Anera sy Eskola ary Mamre; aoka horaisin'ireo ny anjarany.

Chapitre 15 1 [Ny nanaovan'Andriamanitra fanekena tamin'i Abrama] Rehefa afaka izany, dia tonga tamin'i Abrama ny tenin'i Jehovah tamin'ny fahitana ka nanao hoe: Aza matahotra, ry Abrama; Izaho no ampinganao sy valimpitia lehibe indrindra ho anao. Jehovah Tompo ô, inona no homenao ahy? Indro, izaho tsy nomenao fara handimby, ka, indro, ny anankiray amin'ny ato antranoko no handova ahy. Tsy handova anao izany; fa izay haterakao, dia izy no handova anao. Jereo ange ny lanitra, ka isao ny kintana, raha mahisa azy ianao.

Dia hoy Izy taminy: Ho tahaka izany ny taranakao. Izaho no Jehovah Izay nitondra anao nivoaka avy tany Oran'ny Kaldeana, mba homeko anao ity tany ity ho lovanao. Jehovah Tompo ô, ahoana no hahafantarako fa handova ity aho? Itondray ombivavy kely efa telo taona Aho sy osivavy efa telo taona sy ondrilahy efa telo taona ary domohina sy zana-boromailala.

Aoka ho fantatrao marina fa ho vahiny any amin'ny tany izay tsy azy ny taranakao ary hanompo ny olona any; ary hampahoriny efa-jato taona izy.

Ny taranakao efa nomeko ity tany ity hatrany amin'ny onin'i Egypta ka hatrany amin'ny ony lehibe, dia ny ony Eofrata, 19 dia ny Kenita sy ny Kenizita sy ny Kadmonita 20 ary ny Hetita sy ny Perizita sy ny Refaita 21 ary ny Amorita sy ny Kananita sy ny Girgasita ary ny Jebosita. Chapitre 16 1 [Ny nahaterahan'Isimaela] Ary Saray, vadin'i Abrama, tsy mba niteraka; ary izy nanana mpanompovavy Egyptiana, Hagara no anarany.

Dia neken'i Abrama ny tenin'i Saray. Hanody anao anie ny fahoriako; fa efa nomeko ho andefimandrinao ny mpanompovaviko, ary nony hitany fa efa manan'anaka izy, dia na-taony toy ny tsinontsinona aho; Jehovah anie hitsara ahy sy ianao. Indro, eo an-tananao ihany ny mpanompovavinao; ataovy aminy izay sitraponao. Ary raha nampahorin'i Saray Hagara, dia nandositra ny tavany izy.

Ry Hagara, andevovavin'i Saray, avy taiza ianao? Ary hankaiza?

Ny Baiboliko 3.0

Ary hoy izy; Mandositra ny tavan'i Saray tompovaviko aho. Miverena any amin'ny tompovavinao ka miareta izay ataony aminao. Hataoko maro indrindra ny taranakao, ka tsy ho azo isaina izy noho ny hamaroany. Indro, manan'anaka ianao ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany hataonao hoe Isimaela, satria efa nihaino ny fahorianao Jehovah. Hianao no Andriamanitra Izay mahita; fa hoy izy: Tsy teto va no mbola velona aho aorian'ny fahitana?

Bera-lahai-roy; indro, eo anelanelan'i Kadesy sy Bareda izany. Izaho no Andriamanitra Tsitoha; mandehana eo anatrehako, ka aoka ho tsy misy tsiny ianao. Fa ny aminao kosa, dia hitandrina ny fanekeko ianao, dia ianao sy ny taranakao mandimby anao hatramin'ny taranaka fara mandimby.

Ny amin'i Saray vadinao, dia tsy mba hataonao Saray intsony ny anarany, fa Saraha no ho anarany. Hiteraka va aho, izay efa zato taona? Enga anie ka Isimaela no ho velona eo anatrehanao! Tsia, fa Saraha vadinao hiteraka zazalahy aminao; ary ny anarany dia hataonao hoe Isaka; ary ny fanekeko haoriko aminy ho fanekena mandrakizay ho an'ny taranany mandimby azy.

Ary hoy izy telo lahy: Ataovy ihany araka izay nolazainao. Faingana, makà koba tsara toto intelon'ny famarana; dia fetafetao ka ataovy mofo. Aiza Saraha vadinao? Ary hoy kosa izy: Indro, ao an-day izy. Hiverina aminao tokoa Aho raha avy ny taona toy izao; ary, indro hanana zazalahy Saraha vadinao.

Ary Saraha nandre izany teo am-baravaran'ny lay, izay teo ivohon'Ilay niteny. Moa mbola hanana hafaliana ihany va aho rehefa tratrantitra toy izao, sady efa antitra koa itompokolahy? Nahoana no nihomehy Saraha ka nanao hoe: Hiteraka tokoa va aho, kanefa izao efa antitra izao? Amin'ny fotoan'andro raha avy ny taona toy izao dia hiverina aminao Aho, ary Saraha hanana zazalahy. Tsy nihomehy aho tsy akory. Fa hoy Ilay niteny: Tsia; fa nihomehy mihitsy ianao.

Hafeniko amin'i Abrahama va izay hataoko? Haringanao miaraka amin'ny meloka va ny marina? Raha mahita dimam-polo marina ao an-tanàna Sodoma Aho, dia hamindrako fo ny tanàna rehetra noho ireny.

Indro, fa efa sahy niteny tamin'ny Tompo aho nefa vovoka sy lavenona: Ary hoy Izy: Tsy handringana Aho, raha mahita dimy amby efa-polo ao.

Angamba efa-polo no ho hita ao. Tsy mba hanao izany Aho noho ny efa-polo.

Nom de domaine rabanim.info

Aoka anie mba tsy ho tezitra ny Tompo, fa mbola hiteny aho: Angamba telo-polo no ho hita ao. Tsy mba hanao izany Aho, raha mahita telo-polo ao. Indro, fa efa sahy niteny tamin'ny Tompo aho: Angamba roa-polo no ho hita ao.

Tsy mba handringana azy Aho noho ny roa-polo. Aoka anie mba tsy ho tezitra Hianao, Tompo, fa hiteny izao indray mandeha izao ihany aho: Angamba folo no ho hita ao. Tsy mba handringana Aho noho ny folo. Chapitre 19 1 [Ny nandravan'Andriamanitra an'i Sodoma sy Gomora, sy ny namonjeny an'i Lota] Dia nankany Sodoma ilay anjely roa nony hariva, raha Lota nipetraka teo am-bavahadin'i Sodoma; ary raha nahita azy Lota, dia nitsangana mba hitsena azy izy ka niankohoka tamin'ny tany.

Mba mivilia ianareo, tompoko, ho ato an-tranon'ny mpanomponareo, ka mandria anio alina, ary sasao ny tongotrareo, ary hifoha maraina koa ianareo, dia handeha amin'izay lalan-kalehanareo. Fa hoy izy roa lahy: Tsia; fa hitoetra eto an-kianja ihany izahay anio alina.

Aiza ireo lehilahy vao tonga tato aminao izao alina izao? Mialà eto ianao. Dia hoy izy ireo indray: Dia nanosika mafy an-dralehilahy izy ireo, dia an'i Lota, ka nisesika hamaky ny varavarana. Mbola manana ato koa va ianao? Miaingà, miala amin'ity tanàna ity; fa horavan'i Jehovah ity tanàna ity.

Fa nataon'ny vinantony ho tahaka ny mpanao vazivazy izy. Miaingà, ento ny vadinao sy ny zanakao roa vavy izay eto, fandrao mba haringana ianao noho ny heloky ny tanàna. Mandosira hamonjy ny ainao; aza miherika ianao, na mijanona eny amin'ny tany lemaka rehetra; mandosira any an-tendrombohitra, fandrao haringana ianao.

Aza an'izany, Tompo ô! Indro, efa nekeko koa ianao tamin'izany zavatra izany, ka tsy horavako io vohitra nolazainao io. Izany no nanaovana ny anaran'ny tanàna hoe Zoara. Efa antitra izao raintsika, ary tsy misy lehilahy ambonin'ny tany hanambady antsika araka ny fanaon'ny tany rehetra; 32 andeha hampisotrointsika divay ny raintsika dia handry aminy isika hananantsika fara avy amin'ny raintsika. Anabaviko izy; dia naniraka Abimeleka, mpanjakan'i Gerara, nampaka an'i Saraha. Indro, fa ho faty ianao noho ny vehivavy izay nalainao, fa vadin'olona izy.

Tompo ô, hovonoinao koa va izay firenena marina? Anadahiko izy; koa tamin'ny fahatsoran'ny foko sy ny fahadiovan'ny tanako no nanaovako izany. Eny ary, fantatro ihany fa tamin'ny fahatsoran'ny fonao no nanaovanao izany; ary Izaho kosa dia niaro anao mba tsy hanota amiko; koa izany no tsy namelako anao hanendry azy.

Inona izao nataonao taminay izao? Inona no hitanao, no nanao izany zavatra izany ianao? Satria hoy izaho: Tsy misy fahatahorana an'Andriamanitra tokoa amin'ity tany ity, ka hovonoin'ny olona aho noho ny amin'ny vadiko.

Izao no soa hataonao amiko any amin'izay tany rehetra halehantsika dia lazao aho hoe: Anadahiko izy. Indro, eo anoloanao ny taniko; mitoera eo amin'izay tianao. Indro, efa nomeko sekely volafotsy arivo ny anadahinao; indro, ho fanampena-maso aminao izany, dia amin'izay rehetra momba anao: Chapitre 21 1 [Ny nahaterahan'Isaka, sy ny nandroahana an'i Hagara mianaka] Ary Jehovah namangy an'i Saraha araka ilay efa nolazainy, ary dia nataon'i Jehovah tamin'i Saraha araka ilay efa noteneniny.

Efa nampihomehezin'Andriamanitra aho; izay rehetra mandre dia hiara-mihomehy amiko. Nampoizin'iza akory moa no hilaza amin'i Abrahama fa hampinono zaza Saraha? Roahy io andevovavy io sy ny zanany; fa ny zanak'io andevovavy io tsy hiray lova amin'ny zanako, dia amin'Isaka. Aoka tsy ho ratsy eo imasonao ny amin'ny zaza sy ny andevovavinao; fa izay rehetra lazain'i Saraha aminao, dia ekeo ny teniny, fa avy amin'Isaka no hantsoina izay taranaka ho anao.

Aza mba ho hitako anie izay hahafatesan'ny zaza. Ary nipetraka tandrifiny izy, dia nanandratra ny feony nitomany. Inona izato manjo anao, ry Hagara? Aza matahotra, fa efa ren'Andriamanitra ny feon'ny zaza eo amin'ny itoerany.

Omban'Andriamanitra ianao amin'izay re-hetra ataonao; 23 koa ankehitriny ianiano amin'Andriamanitra aho fa tsy hamitaka ahy na ny zanako na ny taranako ianao; fa araka ny soa izay efa nataoko taminao no mba ataovy amiko sy amin'ny tany izay ivahinianao. Hianiana ihany aho. Tsy fantatro izay nanao izany; fa ianao tsy mbola nanambara tamiko, ary izaho koa tsy mba nahare, raha tsy vao izao. Hatao inona ireo ondrivavy kely fito natokanao ireo? Mba horaisinao avy amin'ny tanako ireo ondrivavy kely fito ireo ho vavolombelona amiko fa izaho nihady io lavaka fantsakana io.

Ry Abrahama ô! Ento ny zanakao, ny lahitokanao izay tianao, dia Isaka ka mankanesa any amin'ny tany Moria; ary atero any izy ho fanatitra dorana ao amin'ny tendrombohitra anankiray izay holazaiko aminao.

Ry ikaky ô! Inty aho, anaka. Ary hoy izy: Indreto ny afo sy ny kitay; fa aiza kosa izay ondry hatao fanatitra dorana? Andriamanitra no hahita izay ondry hatao fanatitra dorana; dia niara-nandeha izy mianaka. Ry Abrahama, ry Abrahama ô! Inty aho. Aza maninjitra ny tananao amin'ny zazalahy, ary aza maninona azy akory ianao; fa hitako izao fa matahotra an'Andriamanitra ianao, ka tsy narovanao tamiko ny zanakao, dia ny lahitokanao.

Any an-tendrombohitra no hisehoan'i Jehovah. Ny tenako no nianianako, hoy Jehovah: Satria nanao izany zavatra izany ianao ka tsy niaro ny zanakao, ilay lahitokanao, 17 dia hitahy anao tokoa Aho ary hahamaro dia hahamaro ny taranakao, ho tahaka ny kintana eny amin'ny lanitra sy ho tahaka ny fasika izay any amoron-dranomasina; ary ny taranakao hahazo ny vavahadin'ny fahavalony; 18 ary amin'ny taranakao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany, satria nanaiky ny teniko ianao.

Ireo valo ireo no naterak'i Milka tamin'i Nahora, rahalahin'i Abrahama. Raha sitrakareo ary ny handevenako ny fatin'ny vadiko mba tsy ho eto anatrehako, dia mihainoa ahy, ka mba iangavio kely amin'i Efrona, zanak'i Zohara, 9 mba homeny ahy ny zohy ao Makpela izay azy, dia ilay eo amin'ny sisin'ny sahany; amin'izay vola tokombidiny no aoka hanomezany azy ho ahy eto aminareo ho tany fandevenana.

Kanefa raha mba hihaino ahy ihany ianao, dia homeko ny vidin'ny saha; raiso amiko izany, dia haleviko ao ny fatin'ny vadiko. Mba ataovy ato ambanin'ny feko ny tananao; 3 fa hampianianiko amin'i Jehovah, Andriamanitry ny lanitra sy ny tany, ianao, fa tsy haka vady ho an'ny zanako avy amin'ny zanakavavin'ny Kananita izay iraisako monina ianao; 4 fa any amin'ny tanin-drazako sy amin'ny havako no halehanao haka vady ho an'Isaka zanako.

Angamba tsy hety hiaraka amiko ho amin'ity tany ity ny vehivavy; moa tsy maintsy hitondra ny zanakao hiverina ho any amin'ny tany izay nialanao va aho? Tandremo mba tsy ho entinao miverina any ny zanako. Ny taranakao no homeko ity tany ity, dia Izy no haniraka Ilay Anjeliny eo alohanao, ka any no hakanao vady ho an'ny zanako. Jehovah ô, Andriamanitr'i Abrahama tompoko, ambino aho anio, ary asio soa Abrahama tompoko. Mba areno kely ny sininao hisotroako, ka hamaly hoe izy: Misotroa, sady hampisotro ny ramevanao koa aho: Mba ampisotroy rano kely avy amin'ny sininao aho.

Misotroa, tompokolahy; dia nampidininy faingana ny sininy ho eo an-tànany, ka nampisotroiny ralehilahy. Ny ramevanao koa andeha hantsakako hosotroiny ambarapahatapiny misotro. Zana-jovy moa ianao? Mba lazao amiko. Ary moa misy azonay handriana va ao an-tranon'ny rainao?

Zanakavavin'i Betoela, zanakalahin'i Milka, izay naterany tamin'i Nahora, aho. Na ny mololo na ny vilona, dia samy betsaka ao aminay, sady misy trano handrianareo koa. Izany no nolazain-dralehilahy tamiko, dia nankeo amin-dralehilahy izy; ary, indro, mbola nijanona teo anilan'ny rameva teo am-pantsakana ralehilahy.

Tsy mbola hihinana aho, raha tsy efa voalazako ny raharahako. Lazao ary! Mpanompon'i Abrahama aho. Aza makà vady ho an'ny zanako avy amin'ny zanakavavin'ny Kananita, izay iraisako monina; 38 fa any amin'ny tranon'ikaky sy any amin'ny havako no halehanao ka hakanao vady any ho an'ny zanako.

Angamba tsy hety hiaraka amiko ny vehivavy. Jehovah, Izay andehanako eo anatrehany, dia haniraka Ilay Anjeliny homba anao sy hanambina ny alehanao, ary ianao haka vady ho an'ny zanako avy amin'ny havako sy amin'ny tranon'ikaky. Jehovah ô, Andriamanitr'i Abrahama tompoko, raha hanambina ny alehako Hianao, 43 indro, mijanona eto anilan'ny fantsakana aho, koa izay zazavavy hivoaka hantsaka ka hilazako hoe: Mba ampisotroy rano kely avy amin'ny sininao aho, 44 ka hamaly hoe izy: Misotroa, ary hantsakako koa ny ramevanao: Mba ampisotroy rano kely aho.

Misotroa, ary hampisotroiko koa ny ramevanao; dia nisotro aho, ary nampisotro ny rameva koa izy. Zanak'i Betoela, zanakalahin'i Nahora, aho, izay naterak'i Milka taminy. Dia nataoko teo anorony ny kavin'orona, ary ny haba teny amin'ny tànany. Avy tamin'i Jehovah no nisehoan'izany zavatra izany, ka tsy mahazo milaza teny aminao izahay, na ratsy na soa.

Ary nifoha maraina izy ka nanao hoe: Alefaso ary aho handeha ho any amin'ny tompoko. Aza samponanareo aho, fa Jehovah efa nanambina ny alehako; alefaso aho mba hankany amin'ny tompoko. Aoka ary hantsoinay ny zazavavy, ka hanontanianay izay teniny. Handeha hiaraka amin'io lehilahy io va ianao?

Handeha aho. Ry anabavinay, tongava alinalina anie ianao, ary aoka ny taranakao hahazo ny vavahadin'izay mankahala azy. Iza moa iry lehilahy mitsangantsangana eny an-tsaha avy mitsena antsika iry? Ary hoy ilay mpanompo: Iny no tompoko, dia nandray ny fisalobonana Rebeka, ka nisalobonany.

Ary ny zanakalahin'i Dedana dia Asorima sy Letosima ary Leomima. Ireo rehetra ireo no zanak'i Ketora. Raha izao, nahoana re aho no dia mbola velona? Dia lasa nanontany tamin'i Jehovah izy.

Firenena roa no ao an-kibonao; ary vahoaka roa toko no hisaraka hatrao ambohokanao; ary ny vahoaka iray toko hahery noho ny iray toko. Ka ny zokiny hanompo ny zandriny.

Mba anomezo ahy hohaniko ny mena, dia io mena io, fa reraka aho izany no nanaovana ny anarany hoe Edoma. Amidio amiko ary aloha ny fizokianao. Indro, ho faty ihany aho; ka mahasoa inona izay fizokiana? Mianiana ary amiko aloha. Dia nianiana taminy izy; ka dia namidiny tamin'i Jakoba ny fizokiany.

Izany no nanamavoan'i Esao ny fizokiany. Ary Isaka nankany amin'i Abimeleka mpanjakan'ny Filistina, tany Gerara. Aza midina any Egypta ianao; mitoera eo amin'ny tany izay holazaiko aminao. Anabaviko izy; fa natahotra hilaza hoe: Vadiko izy, fandrao, hoy izy, hamono ahy ny lehilahy tompon-tany noho Rebeka, satria tsara tarehy izy.

Efa hita mihi-tsy fa vadinao izy, ka nahoana no nolazainao hoe: Ary hoy Isaka taminy: Satria hoy izaho anakampo: Fandrao maty aho noho ny aminy. Saiky nisy nandry tamin'ny vadinao ny olona, dia ho nahatonga heloka taminay ianao. Izay manendry io lehilahy io na ny vadiny dia hatao maty tokoa.

Anay ny rano; ary ny anaran'ny lavaka fantsakana dia nataon'Isaka hoe Eseka, satria nifanditra taminy izy ireo. Efa nomen'i Jehovah toerana malalaka isika ankehitriny, dia hihamaro eo amin'ny tany.

Izaho no Andriamanitr'i Abrahama rainao; aza matahotra, fa momba anao Aho ka hitahy anao sy hahamaro ny taranakao noho ny amin'i Abrahama mpanompoko. Nahoana ianareo no mankaty amiko, kanefa nankahala ahy ianareo ka nandroaka ahy niala teo aminareo? Efa hitanay marimarina fa momba anao Jehovah, ka dia hoy izahay: Aoka samy hanao fianianana isika, dia izahay sy ianao, ary aoka izahay hanao fanekena aminao, 29 fa tsy hanisy ratsy anay ianao, tahaka ny tsy nanendrenay anao akory, sy tahaka ny tsy nanaovanay na inona na inona taminao afa-tsy ny soa ihany, fa efa nampandehaninay soa aman-tsara ianao.

Fa ianao ankehitriny efa notahin'i Jehovah. Efa nahita rano izahay. Anaka; ary hoy izy taminy kosa: Ary dia lasa nankany an-tsaha Esao nitady haza ho entiny. Indro, efa reko ny rainao niteny tamin'i Esao rahalahinao nanao hoe: Indro, Esao rahalahiko dia lehilahy voloina, fa izaho lehilahy malambo hoditra kosa; 12 ary angamba hitsapa ahy ikaky, dia ho toy ny mpanandoka eo imasony aho ka hahatonga ozona amiko, fa tsy tso-drano.

Aoka ho ahy ihany anaka, ny ozona ho anao; araho ihany ny teniko, ka mandehana, itondray aho. Inty aho; iza moa ianao, anaka? Nanao ahoana, anaka, no dia nalaky nahazo toy izany ianao? Satria Jehovah Andriamanitrao no nampahazo ahy. Ny feo dia feon'i Jakoba, fa ny tanana dia tànan'i Esao.

Hianao tokoa moa no Esao zanako? Dia hoy izy: Izaho no izy. Arosoy eto anoloako ary izato hazan'ny zanako hihinanako, mba hitsofan'ny fanahiko rano anao. Ary dia narosony teo anoloany, ka dia nihinana izy; ary nitondrany divay izy, dia nisotro. Dia tahaka ny fofon'ny saha izay notahin'i Jehovah.

Ny Baiboly, ny heviteniny

Ho tompon'ny rahalahinao anie ianao, ary aoka hiankohoka eo anatrehanao ny zanaky ny reninao. Ho voaozona anie izay rehetra manozona anao, ary hohasoavina anie izay manisy soa anao. Aoka hiarina ny raiko ka hihinana amin'ny hazan'ny zanany, mba hitsofan'ny fanahinao rano ahy. Iza indray moa ianao?

Izaho no Esao zanakao lahimatoa. Iza ary ilay naka haza ka nitondra teto amiko, ary efa nihinanako izany rehetra izany, fony tsy mbola tonga ianao, ka efa notsofiko rano izy; eny, hotahina tokoa izy. Mba tsofy rano re aho, dia izaho koa, ry ikaky ô. Tonga ny rahalahinao nanandoka ka nahalasa ny tso-dranonao.

Moa tsy mandia va ny anarany hoe Jakoba? Tsy mba nitahiry tso-drano ho ahy va ianao? Indro, efa nataoko ho tomponao izy, ary ny rahalahiny rehetra nomeko ho mpanompony; ary vary sy ranom-boaloboka no namelomako azy; koa inona indray no hataoko aminao, anaka? Tso-drano iray ihany va no anao, ry ikaky? Ary Esao dia nanandratra ny feony ka nitomany. Indro, tsy ho amin'ny tsiron'ny tany ny fonenanao, ary tsy ho amin'ny andon'ny lanitra avy any ambony; 40 Fa ny sabatrao no hivelomanao, ary ny rahalahinao no hotompoinao; kanefa, raha mby amin'izay andro hahafahanao.

Baiboly & Fihirana

Dia hotapahinao ny ziogany ho afaka amin'ny vozonao. Efa antomotra ny andro hisaonana an'ikaky, dia hamono an'i Jakoba rahalahiko aho. Indro, Esao rahalahinao mikasa hamaly ny nataonao ka hamono anao. Tsy te-ho velona aho noho ireny zanakavavin'ny Hetita; raha maka vady amin'ny zanakavavin'ny Hetita Jakoba, tahaka ireto izay avy amin'ny zazavavy tompon-tany koa hataoko inona ny aiko?

Chapitre 28 1 Ary Isaka nampaka an'i Jakoba ka nitso-drano azy ary namepetra azy hoe: Aza maka vady avy amin'ny zanakavavin'ny Kananita ianao. Aza maka vady avy amin'ny zanakavavin'ny Kananita ianao; 7 koa Jakoba efa nanaraka ny tenin'ny rainy aman-dreniny ka lasa nankany Mesopotamia; 8 ary hitan'i Esao fa efa ratsy teo imason'Isaka rainy ny zanakavavin'ny Kananita: Izaho no Jehovah, Andriamanitr'i Abrahama rainao sy Andriamanitr'Isaka; ny tany izay andrianao dia homeko anao sy ny taranakao; 14 ary ny taranakao ho be tahaka ny vovoka amin'ny tany; dia hiely any andrefana sy any atsinanana ary any avaratra sy any atsimo ianao; ary aminao sy ny taranakao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany.

Dia misaotra mialoha sahady ho an'izay mamaly dia samy ho tahian'Andriamanitra isika rehetra e! Faly miarahaba antsika rehetra. Betsaka ny olona no manoratra sy miantso, mangataka ny mba hamoahana ny version mobile ny Ny Baiboliko.

Misaotra mialoha Tompoko amin'izany version mobile izany. Izaho dia efa niezaka nanao téléchargement tamin'ny téléphone-ko blackberry dia nahazo tokoa saingy tsy mety misokatra ilay smartbaiboly fa izao no soratra miseho eo hoe: Mankasitraka indrindra satria tsara tokoa ilay izy. Faly aho fa manana ny Baiboly ho isan'ny fitaovana ampiasaiko isan'andro ato amin'ny solosaina. Mahefa be asan'ny Tompo.

Afaka mba mahazo ve ampiasaina aty an-trano sy aty am-piangonana. Misaotra indrindra. Salama daholo! Dia misy karazany maro any: Sady mandeha amin'ny SE rehetra. Windows 10 zao no nanandramako azy farany fa tsy misy olana mihitsy. Ny fihirana mbola tsy nisy fa vao eo am-panamboarana mihitsy. Misaotra tompoko. Averiko eto indray ilay izy:. Miarahaba antsika rehetra, ialana tsiny raha izao vao afaka mamaly antsika rehetra. Noho ny fahateren'ny fotoana, dia izao vao afaka namaky indray ny commentaire-tsika rehetra.

Lien vaovao: Télécharger Ny Baiboliko 3. Tokony mbola mandeha ireo rohy fangalana ilay Baiboly. Vao nanandrana naka aho teo fa nahazo. Misaotra antsika. Miarahaba tompoko, efa nahazo teo aloha ary afa-po fa nohanin'ny virus ilay izy, dia mba maniry ny hahazo indray nefa ohatrany tsy tafiditra mihitsy.

Miaraba tompoko! Mba maniry hahazo an'ilay logiciel "Ny baiboliko 3. Ity ny adresse mail: Ny Baiboliko. FozaRemover - patch pour virus qui supprime votre bureau Ny Baiboliko - autre version. Ho anareo izay mila fanazavana sns, azonareo atao ny manoratra mivantana aty amiko.

Bjr, za zany miasa amin'ny orin'asa iray e! Ny olana anefa dia izao: Izaho afaka manampy anao raha misy zavatra mahaliana anao momba ny Baiboly gasysoft: Tena tsara tokoa ny hetahetanao. Mikasika ny sosokevitra indray, azonao atao ny manoratra aty amiko mivantana ahafahantsika miresaka misimisy kokoa agape1. Bonjour, mila namana tena efa nandray ny tompo , afaka mahita ve rabefa: Maiarahaba anao amin'ny anaran'i Jesoa Kristy.

Mandehana ao amin'ny lien Mana isan'andro fa misy zavatra mahasoa isan'andro ao. Tsy mikatona mihintsy izy io rabefa: Mirary soa Jaona: Misaotra indrindra fa tena tsara, omen'Andriamanitra fahaizana mandrakariva e! Fidy Bariniaina: Salama,mba atoroy fomba hahazoana an'io Ny baiboliko 3. Mba alefaso mail cyraique. Misaotra Dopao: Miarahaba e! Raha mba mety tompoko dia mba alefa ty adresse ty doinfographist gmail. Mangataka ity logiciel ity aho julio Mitelecharger ity baiboliko ity aho fa tsy mety kanefa teo aloha aho toa nety ihany fa inona no tokony hatao azafady indrindra.

Mankasitraka tompoko. Misy teny tiako ho hita ny toko sy andininy HAsiniavo: MIarahaba Tompoko! Tsy mandeha intsoiny ilay lmioen anareo ao amin'ny OneDrive: Ialana tsiny raha izao vao afaka mamaly anareo, fa efa tsy dia mijery loatra ity blaogy ity intsony aho, noho ny fahateren'ny fotoana.

Efa mandeha tsara ny lien ao izao koa dia mazotoa daolo tompoko. Azafady, tena tsy mety azo mihitsy ilay izy sao dia misy lien direct?